Họp chi bộ Phòng ban 1 tháng 11 năm 2017

Huỳnh Thanh Thúy đăng vào 06/11/2017 - 11:00
Người báo cáo Huỳnh Công Danh
Chức vụ Bí thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2017
Ngày thực hiện 06/11/2017
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 23
Có mặt 23
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Báo cáo công tác tháng 10 và phương hướng tháng 11-2017; thực hiện công tác giám sát đảng viên.
– Triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11 và phục vụ hội thảo Quốc tế vào ngày 11/11/2017.
– Phòng KHTC, CSVC báo cáo chuyên đề cải cách hành chính, lề lối làm việc, ứng dụng CNTT trong đơn vị.
– Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thanh Trúc