Họp chi bộ Phòng ban 1 quý i năm 2018

Huỳnh Thanh Thúy đăng vào 05/01/2018 - 18:58
Người báo cáo Huỳnh Công Danh
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý I năm 2018
Ngày thực hiện 08/01/2018
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 22
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do 02 đồng chí Nguyễn Văn Ép, Lê Thị Mỹ Dung về hưu đang làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng
Nội dung – Họp Chi bộ định kỳ tháng 01/ 2018: đánh giá công tác Đảng của chi bộ tháng 12/2017 và đề ra phương hướng hoạt động tháng 01 năm 2018.
– Thảo luận những giải pháp thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII
– Chuyển sinh hoạt đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Ép và Lê Thị Mỹ Dung