Họp chi bộ năm 2024

đăng vào 28/01/2024 - 00:49
Người báo cáo
Chức vụ
Số điện thoại
Báo cáo năm 2024
Ngày thực hiện 01/01/1970 08:00
Địa điểm
Số đảng viên 0
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung