Họp chi bộ năm 2023

đăng vào 29/05/2023 - 19:43
Người báo cáo
Chức vụ
Số điện thoại
Báo cáo năm 2023
Ngày thực hiện 01/01/1970 08:00
Địa điểm
Số đảng viên 0
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung