Họp chi bộ năm 2022

đăng vào 27/12/2022 - 15:00
Người báo cáo
Chức vụ
Số điện thoại
Báo cáo năm 2022
Ngày thực hiện 01/01/1970 08:00
Địa điểm
Số đảng viên 0
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung