Họp chi bộ năm 2021

đăng vào 17/08/2021 - 15:32
Người báo cáo
Chức vụ
Số điện thoại
Báo cáo năm 2021
Ngày thực hiện 01/01/1970 08:00
Địa điểm
Số đảng viên 0
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung