Họp chi bộ năm 2020

đăng vào 24/12/2020 - 23:35
Người báo cáo
Chức vụ
Số điện thoại
Báo cáo năm 2020
Ngày thực hiện 01/01/1970 08:00
Địa điểm
Số đảng viên 0
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung