Họp chi bộ năm 2018

đăng vào 26/12/2018 - 13:43
Người báo cáo
Chức vụ
Số điện thoại
Báo cáo năm 2018
Ngày thực hiện 01/01/1970 08:00
Địa điểm
Số đảng viên 0
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung