Họp chi bộ năm 2017

đăng vào 31/10/2017 - 18:40
Người báo cáo
Chức vụ
Số điện thoại
Báo cáo năm 2017
Ngày thực hiện 01/01/1970
Địa điểm
Số đảng viên 0
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung