Họp chi bộ Khoa Sử Tháng 8 năm 2018

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 17/08/2018 - 07:21
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Báo cáo Tháng 8 năm 2018
Ngày thực hiện 20/08/2018
Địa điểm Khoa Sử
Số đảng viên 29
Có mặt 29
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Triến khai tình hình học nghị quyết 7 (khóa XII), nhận bảng thu hoạch NQ7. Tình hình sau khi nhập thành Khoa KHXH-NV, sắp xếp nhân sự, biên soạn lại các chương trình đào tạo, phân công giảng dạy, hoạt động của ban Cố vấn học tập, sinh hoạt chính trị đầu năm, công việc tiếp nhận sinh viên D18, khai giảng năm học. Tổ chức lại công tác Đảng, đoàn thể và phân công nhiệm vụ của các Tổ đảng của các chương trình đào tạo.