Họp chi bộ Khoa Sử Tháng 7 năm 2018

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 14/07/2018 - 07:45
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Báo cáo Tháng 7 năm 2018
Ngày thực hiện 18/07/2018
Địa điểm Khoa Sử
Số đảng viên 19
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng 6 và thực hiện học kỳ 2017-2018 như công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu…đề ra kế hoạch thực hiện học kỳ 2018-2019, công tác tuyển sinh, kiểm định ngoài ngành sư phạm lịch sử, xây dựng đề cương chi tiết các môn học học kỳ I (2018-2019), Tinh thần chuẩn bị nhập khoa, học tập Nghị quyết TƯ 7, xét hồ sơ kết nạp kết nạp đảng viên mới.