Họp chi bộ Khoa Sử tháng 3 năm 2018

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 03/03/2018 - 08:32
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2018
Ngày thực hiện 08/03/2018
Địa điểm Khoa sử
Số đảng viên 19
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Thông qua tình hình thực hiện Nghị quyết tháng 2 và phương hướng hoạt động tháng 3. Ôn định nề nếp giảng dạy và học tập sau tết. Thông qua hồ sơ kết nạp đảng viên, hồ sơ mở mã ngành Quốc tế học, Chính trị học, mở mã ngành tiến sĩ lịch sử Việt Nam. Kiểm tra tình hình sinh viên thực tập, thực hiện kế hoạch giảng dạy học kỳ II, năm học 2017-2018, kế hoạch giảng dạy lớp cao học khóa 3. Triến khai quy chế tổ chức của Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một và một số nhiệm cụ được giao trong tháng 3 năm 2018.