Họp chi bộ Khoa Sử tháng 12 năm 2016

Lê Quang Hậu đăng vào 14/12/2016 - 11:45
Người báo cáo Lê Quang Hậu
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2016
Ngày thực hiện 16/12/2016
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 18
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do không
Nội dung Họp chi bô thường kỳ tháng 12:
– Triển khai NQ số 69/NQ-ĐB của Đảng ủy trường.
-Triển khai 07 công văn tuyên truyền háng 12.
-Kiểm điểm đánh giá, rút kinh nghiệm về tổ chức Hội thảo Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.
– triển khai công tác phát triển đảng viên.
– Kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cho 02 đảng viên mới là sinh viên.
-Triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho hội thảo 20 năm Bình dương phát triển và hội nhập.