Họp chi bộ Khoa Sử tháng 11 năm 2016

Lê Quang Hậu đăng vào 23/11/2016 - 09:04
Người báo cáo Lê Quang Hậu
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2016
Ngày thực hiện 23/11/2016
Địa điểm phòng họp 3
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do không
Nội dung 1. Kiểm điểm hoạt động của chi bộ trong tháng 10 .
2. Triển khai các hoạt động tuyên truyền của Đảng ủy cấp trên.
3. Kiểm điểm đảng viên chấp hành : đ/c Đinh Thị Yến.
4. Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động 2016 của chi bộ, ban chi ủy.
5.Kiểm điểm đảng viên, bình xét thi đua 2016.
6. Đóng đảng phí quý iv-2016.