Họp chi bộ Khoa Sử tháng 1 năm 2018

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 08/01/2018 - 16:12
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2018
Ngày thực hiện 10/01/2018
Địa điểm Khoa sử
Số đảng viên 19
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Họp đánh giá tình hình hoạt động chi bộ tháng 12-2017, phổ biến kết quả kiểm điểm đảng viên cuối năm; tình hình học tập Nghị quyết TW 6 khóa XII, đảng viên và giảng viên làm bản thu hoạch và kế hoạch hành động của chi bộ thực hiện NQTW 6. Đề ra phương hướng hoạt động trong tháng 1-2018, đánh giá công tác đào tạo KH 1 và hoạt động giảng dạy, đào tạo học kỳ 2. Chuẩn bị cho hội thảo 50 xuân Mậu Thân 1968-2018, vào ngày 26-1-2018.