Họp chi bộ Khoa Sử quý iii năm 2017

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 07/10/2017 - 15:01
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý III năm 2017
Ngày thực hiện 10/10/2017
Địa điểm Khoa sử
Số đảng viên 18
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do không
Nội dung Sinh hoạt chi bộ về nhận thức việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu thường xuyên, quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Cấp ủy chi bộ thường xuyên đánh giá vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong việc chấp hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban chấp hành Đảng bộ khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2020” và Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK, ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về “Một số nội dung cụ thể trong sinh hoạt chi bộ”.