Họp chi bộ Khoa Sử quý i năm 2018

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 30/01/2018 - 07:46
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý I năm 2018
Ngày thực hiện 02/02/2018
Địa điểm Khoa sử
Số đảng viên 19
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt 4 Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới” Chi bộ Khoa Sử triển khai họp chuyên đề về các nội dung trên.