Họp chi bộ Khoa Sư phạm Tháng 8 năm 2020

Đồng Văn Toàn đăng vào 04/08/2020 - 11:02
Người báo cáo Đồng Văn Toàn
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2020
Ngày thực hiện 07/08/2020 00:00
Địa điểm phòng họp 3
Số đảng viên 19
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT
CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM
* ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thủ Dầu Một, ngày 04 tháng 8 năm 2020
Số: /NQ-CB
DỰ THẢO

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 07 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 08 NĂM 2020

I. Kết quả hoạt động trong tháng 07:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
– Tiếp tục tuyên truyền chuyên đề năm 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống trính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
– Thực hiện các văn bản, NQ của cấp trên trong công tác tuyên tuyền các hoạt động nội bộ;
– Tuyên tuyền nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19;
– Tuyên truyền, chào đón những ngày lễ lớn trong tháng 7;
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
2.1. Đồng chí Ninh Thị Thúy Nga nhận quyết định đảng viên chính thức và làm các hồ sơ để đề nghị cấp thẻ Đảng.
2.2. Giới thiệu 2 đồng chí học lớp Bồi dưỡng cảm tình Đảng:
1. Trịnh Phương Thảo – CT TLH
2. Võ Thị Thanh Nhàn – CT GDH tiểu học
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành theo kế hoạch gồm các đồng chí:
1. Đ/C. Bùi Thị Huệ
2. Đ/C. Lại Văn Chính
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
– Tiếp tục theo dõi, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch covid-19.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh năm 2020.
– Tiếp tục chỉ đạo chương trình QLGD; GDH thực hiện đúng tiến độ kiểm định và GDTH hoàn thành việc cải tiến sau kiểm định.
– Chỉ đạo công tác ra đề; coi thi, chấm thi, nhập điểm theo đúng quy chế và kế hoạch của nhà trường.
– Chỉ đạo công tác dự giờ chuyên môn của các chương trình. Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về giảng viên giảng dạy; giảng viên Cố vấn học học tập.
– Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện việc chương trình hai giai đoạn theo kế hoạch của nhà trường.
– Xây dựng kế hoạt học tập, bồi dưỡng chuyên đề gắn với thực tiễn giáo dục phổ thông.
– Chỉ đạo việc góp ý hoàn thiện các tiêu chuẩn KPI.
– Chỉ đạo các CTĐT nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ đáp ứng với yêu cầu nhân lực trong thời gian tới.
– Chỉ đạo công tác tuyển dụng nhân sự của chương trình Quản lý giáo dục;
– Chỉ đạo một số đồng chí ĐV chương trình TLH xây dựng nội dung bồi dưỡng chuyên đề theo đơn đặt hàng của Phòng GD&ĐT Huyện Bắc Tân Uyên.
5. Lãnh đạo đoàn thể:
Công đoàn tiếp tục phát động công đoàn viên tham gia “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.
Tổ Công đoàn xây dựng quy chế chi tiêu quỹ công đoàn khoa
Đoàn khoa, Liên chi hội khoa hoàn thiện nhân sự ban chấp hành.
II. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 08:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
– Tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
– Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên Giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020);
– Tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCNVN (02/9/1945-01/9/2020);
– Tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020).
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Chỉ đạo công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị cho Đảng viên và quần chúng trong đơn vị;
– Chỉ đạo, giám sát các nhóm thực hiện nội dung báo cáo chuyên đề dự kiến vào tháng 11/2020.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành theo kế hoạch gồm:
1. Đ/C. Đoàn Thị Mỹ linh
2. Đ/C. Nguyễn Thị Thanh Phương
3. Đ/C. Nguyễn Thị Thanh Xuân

4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
– Phổ biến, nâng cao nhận thức về mục tiêu, giá trị cốt lõi của nhà trường;
– Tiếp tục chỉ đạo công tác chấm thi, nhập điểm đúng kế hoạch;
– Chỉ đạo các chương trình đánh giá, xếp loại CBGV năm học 2019-2020;
– Chỉ đạo Các chương trình thống kê phân công chuyên môn năm học 2020-2021;
– Chỉ đạo, giám sát hiệu quả công việc của các CTĐT, phát huy tính tích cực trong công tác chuyên môn, NCKH.
– Chỉ đạo việc thực hiện thống kê nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020.
– Chỉ đạo xây dựng kế hoạch của các chương trình tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
– Chỉ đạo chương trình QLGD và GDH tiếp tục bổ sung minh chứng và viết báo cáo phục vụ kiểm định.
5. Lãnh đạo đoàn thể:
Công đoàn vận động công đoàn viên tam gia cuộc thi “ Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’
Tuyên truyền các văn bản cảu LĐLĐT về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Chỉ đạo công tác hoàn thiện nhân sự BCH đoàn khoa.
Chỉ đạo Đoàn khoa, HSV tiếp tục nắm bắt tư tưởng chính trị, chấp hành nội quy học vụ của nhà trường.
Trên đây là Nghị quyết tháng 08/2020 của chi bộ, đề nghị các đảng viên theo trách nhiệm đã được phân công có kế hoạch tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
– ĐU Trường ĐH Thủ Dầu Một,
– Đảng viên,
– Lưu. TM. BAN CHI UỶ
BÍ THƯ

Đồng Văn Toàn