Họp chi bộ Khoa Sư phạm Tháng 7 năm 2020

Đồng Văn Toàn đăng vào 07/07/2020 - 07:06
Người báo cáo Đồng Văn Toàn
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2020
Ngày thực hiện 08/07/2020 00:00
Địa điểm phòng họp 3
Số đảng viên 19
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT
CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM
* ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 7 năm 2020
Số: /NQ-CB
DỰ THẢO

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 06 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 07 NĂM 2020

I. Kết quả hoạt động trong tháng 06:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
– Tiếp tục tuyên truyền chào mừng Đại hội đảng bộ Khối lần thứ VII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
– Thực hiện các văn bản, NQ của cấp trên trong công tác tuyên tuyền các hoạt động nội bộ;
– Tuyên tuyền nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19;
– Tuyên truyền, chào đón những ngày lễ lớn trong tháng 6;
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng nhận quyết định đảng viên chính thức và làm các hồ sơ để đề nghị cấp thẻ Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành theo kế hoạch (đồng chí Hoàng Hữu Miến, đồng chí Ninh Thị Thúy Nga, đồng chí Vũ Thị Nhân).
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
– Tiếp tục theo dõi, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch covid-19.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh năm 2020.
– Tiếp tục chỉ đạo chương trình QLGD; GDH thực hiện đúng tiến độ kiểm định và GDTH hoàn thành việc cải tiến sau kiểm định.
– Tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Dạy học trải nghiệm – Những vấn đề lý luận và thực hiện”; hội thảo khoa học cán bộ trẻ, giảng viên và học viên cao học.
– Chỉ đạo công tác dự giờ chuyên môn của các chương trình.
– Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng chương trình hai giai đoạn theo kế hoạch của nhà trường, chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
– Xây dựng kế hoạt học tập, bồi dưỡng chuyên đề gắn với thực tiễn giáo dục phổ thông.
– Chỉ đạo việc góp ý hoàn thiện các tiêu chuẩn KPI.
– Chỉ đạo các CTĐT nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ đáp ứng với yêu cầu nhân lực trong thời gian tới.
5. Lãnh đạo đoàn thể:
Công đoàn tiếp tục phát động công đoàn viên tham gia “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.
Đoàn khoa, Liên chi hội khoa hoàn thiện nhân sự ban chấp hành.
Tổ Công đoàn xây dựng quy chế chi tiêu quỹ công đoàn khoa
Công đoàn vận động công đoàn viên tham gia hội thao chào mừng Kỹ niệm 11 năm thành lập trường
II. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 07:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
– Tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
– Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020), Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 – 15/7/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
– Tuyên truyền 73 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020)
– Tập trung tuyên truyền 7 nội dung chính theo công văn hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Chỉ đạo công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị cho Đảng viên và quần chúng trong đơn vị;
– Rà soát quần chúng ưu tú để bồi dưỡng phát triển công tác đảng;
– Chỉ đạo, giám sát các nhóm thực hiện nội dung báo cáo chuyên đề dự kiến vào tháng 11/2020.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành theo kế hoạch (đồng chí Bùi Thị Huệ).
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
– Phổ biến, nâng cao nhận thức về mục tiêu, giá trị cốt lõi của nhà trường, ý nghĩa vận hành và thực hiện Kpis trong đánh giá hiệu quả công việc.
– Tiếp tục chỉ đạo công tác rà soát, lựa chọn các bài Tham dự Hội thảo khoa học để xuất bản.
– Chỉ đạo các chương trình sắp xếp, phân công cán bộ giảng viên và sinh viên tham dự ngày Hội khoa học sinh viên.
– Chỉ đạo các chương trình sắp xếp hồ sơ, lưu trữ văn bản hành chính chuyên môn một cách khoa học.
– Tiếp tục chỉ đạo rà soát điều chỉnh xây dựng chương trình 2 giai đoạn theo kế hoạch.
– Chỉ đạo thực hiện tổng kết công tác dự dự, khảo sát sự hài lòng của sinh viên về giảng dạy, về cố vấn học tập.
– Chỉ đạo cán bộ, giảng viên hoàn thiện theo kế hoạch bản mô tả vị trí việc làm phục vụ đánh giá Kpis.
– Chỉ đạo, giám sát hiệu quả công việc của các CTĐT, phát huy tính tích cực trong công tác chuyên môn, NCKH.
– Chỉ đạo việc thực hiện thống kê nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2019.
– Chỉ đạo công tác khảo khí, quy trình tổ chức thi kết thúc học kỳ I/2020 của đơn vị.
– Chỉ đạo CBGV tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
5. Lãnh đạo đoàn thể:
Công đoàn tiếp tục phát động công đoàn viên tham gia “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.
Công đoàn vận động công đoàn viên ủng hộ chương trình “ Tập sách yêu thương” năm 2020 của liên đoàn lao động tĩnh theo công văn số 170/CV – LĐLĐ
Chỉ đạo công tác hoàn thiện nhân sự BCH đoàn khoa.
Chỉ đạo Đoàn khoa, HSV tiếp tục nắm bắt tư tưởng chính trị, chấp hành nội quy học vụ của nhà trường.
Trên đây là Nghị quyết tháng 07/2020 của chi bộ, đề nghị các đảng viên theo trách nhiệm đã được phân công có kế hoạch tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
– ĐU Trường ĐH Thủ Dầu Một,
– Đảng viên,
– Lưu. TM. BAN CHI UỶ
BÍ THƯ

Đồng Văn Toàn