Họp chi bộ Khoa Sư phạm Quý IV năm 2020

Đồng Văn Toàn đăng vào 04/10/2020 - 21:22
Người báo cáo Đồng Văn Toàn
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2020
Ngày thực hiện 07/10/2020 08:00
Địa điểm phòng họp 1
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT
CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM
*** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Số: /NQ-CB
DỰ THẢO

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 09 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 10 NĂM 2020

I. Kết quả hoạt động trong tháng 09:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
– Tiếp tục tuyên truyền chuyên đề năm 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống trính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
– Thực hiện các văn bản, NQ của cấp trên trong công tác tuyên tuyền các hoạt động nội bộ;
– Tuyên truyền, chào đón những ngày lễ lớn trong tháng 9;
– Tăng cường sự phối hợp, đoàn kết trong đơn vị; bổ biến để CBGV trong đơn vị hiểu đúng về thay đổi nhân sự, hợp nhất một số đơn vị theo định hướng phát triển.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
Chi bộ Khoa sư phạm ổn định tình hình nhân sự, một số Chương trình được bổ sung, điều chuyển để đáp ứng với yêu cầu công việc.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành theo kế hoạch gồm các đồng chí:
1. Đ/c Bùi T Nguyên Hảo
2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng
3. Đ/c Đặng Thị Hòa
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Chi bộ đã chỉ đạo đảng viên, cán bộ, giảng viên của khoa và các chương trình thực hiện những nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cụ thể:
– Thực hiện việc sắp sếp lại nhân sự của Khoa, của Chương trình;
– Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định ngành Giáo dục học, cử giảng viên hỗ trợ thực hiện kiểm định ngành Quản lý giáo dục và điều động cán bộ, giảng viên tham gia công tác kiểm định AUN theo kế hoạch của phòng Đảm bảo chất lượng.
– Các chương trình xây dựng kế hoạch đón tân sinh viên khóa 2020 – 2024.
– Hoàn thiện thủ tục hành chính chuyên môn năm học 2019-2020;
– Các CTĐT nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ đáp ứng với yêu cầu nhân lực trong thời gian tới.
– Đảng viên, giảng viên nâng cao hiệu quả công tác học vụ; CVHT.
– Hoàn thành hồ sơ thừa giờ, NCKH năm học 2019-2020.
5. Lãnh đạo đoàn thể:
Phối hợp với Tổ Công đoàn tiếp tục phát động công đoàn viên tham gia các hoạt động của cấp trên phát động.
Chỉ đạo Đoàn khoa, Liên chi hội khoa trong công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho sinh viên trong khoa và hoạt động chuẩn bị đón tân sinh viên.
Tổ Công tổ chức các hoạt động quan tâm đến đời sống tinh thần cho CBGV trong khoa.
Tham gia tổ chức trung thu cho con em cán bộ giảng viên của khoa
II. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
– Tiếp tục Tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
– Thực hiện công tác tuyên truyền những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị do cấp trên chỉ đạo.
– Chỉ đạo ổn định nhân sự sau khi hợp nhất nhiều đơn vị theo định hướng phát triển của nhà trường;
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Chỉ đạo công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị cho Đảng viên và quần chúng trong đơn vị;
– Chỉ đạo, giám sát các nhóm thực hiện nội dung báo cáo chuyên đề dự kiến vào tháng 11/2020.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành theo kế hoạch gồm:
1. Nguyễn Thị Ngọc Tâm
2. Đ/c Vũ Trọng Đông
3. Đ/c Đoàn Thị Diễm Ly
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
– Chi bộ phối hợp với Trưởng khoa để thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị. Xây dựng quy chế làm việc của Khoa sư phạm;
– Chỉ đạo các CTĐT tham gia nhận hồ sơ nhập học của Tân sinh viên năm 2020 đợt 2 (từ 6 đến 10/10/2020).
– Xây dựng kế hoạch đón Tân sinh viên vào ngày 11/11/2020.
– Chỉ đạo Các chương trình thống kê phân công chuyên môn năm học 2020-2021 và phân công chuyên môn phải đảm bảo tính cân đối, đồng đều về số tiết giảng dạy của giảng viên.
– Chỉ đạo, giám sát hiệu quả công việc của các CTĐT, phát huy tính tích cực trong công tác chuyên môn, NCKH.
– Chỉ đạo các chương trình của đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác kiểm định.
– Chỉ đạo các đơn vị phối hợp trong công tác chuyên môn và nhóm NCKH mạnh theo định hướng phát triển của nhả trường.
5. Lãnh đạo đoàn thể:
Phối hợp với Công đoàn tiếp tục phát động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn cấp trên.
Chỉ đạo Đoàn khoa, HSV tiếp tục nắm bắt tư tưởng chính trị, chấp hành nội quy học vụ của nhà trường.
Trên đây là Nghị quyết tháng 10/2020 của chi bộ, đề nghị các đảng viên theo trách nhiệm đã được phân công có kế hoạch tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
– ĐU Trường ĐH Thủ Dầu Một,
– Đảng viên,
– Lưu. TM. BAN CHI UỶ
BÍ THƯ

Đồng Văn Toàn