Họp chi bộ Khoa Sư phạm Quý III năm 2020

Đồng Văn Toàn đăng vào 07/09/2020 - 07:09
Người báo cáo Đồng Văn Toàn
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý III năm 2020
Ngày thực hiện 09/09/2020 00:00
Địa điểm phòng họp 1
Số đảng viên 19
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Lại Văn Chính
Nội dung ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT
CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM
*** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 9 năm 2020
Số: /NQ-CB
DỰ THẢO

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 08 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 09 NĂM 2020

I. Kết quả hoạt động trong tháng 08:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
– Tiếp tục tuyên truyền chuyên đề năm 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống trính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
– Thực hiện các văn bản, NQ của cấp trên trong công tác tuyên tuyền các hoạt động nội bộ;
– Tuyên tuyền nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19;
– Tuyên truyền, chào đón những ngày lễ lớn trong tháng 8;
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
Chuẩn bị hồ sơ cho công tác kiểm tra theo kế hoạch của Đảng ủy trường
Chi bộ Khoa sư phạm ổn định tình hình nhân sự, một số Chương trình được bổ sung, điều chuyển để đáp ứng với yêu cầu công việc.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành theo kế hoạch gồm các đồng chí:
1. Đ/C. Đoàn Thị Mỹ Linh
2. Đ/C. Nguyễn Thị Thanh Phương
3. Đ/C. Nguyễn Thị Thanh Xuân
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
– Tiếp tục theo dõi, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch covid-19.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định
– Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của đơn vị giai đoạn 2020-2025; 2025-2030.
– Chỉ đạo công tác chuyên môn, nâng cao trách nhiệm trong giảng dạy, thực hiện dạy đúng giờ đúng lịch.
– Chỉ đạo các CT đánh giá xếp loại thi đua năm học 2019-2020.
– Chỉ đạo các CT đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2020-2021.
– Chỉ đạo các CTĐT nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ đáp ứng với yêu cầu nhân lực trong thời gian tới.
– Chỉ đạo các CTĐT tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019-2020.
– Tham gia Hội nghị CBVC của Trường năm học 2019-2020.
– Lãnh đạo khoa thực hiện nhiệm vụ “Tuần sinh hoạt công dân” cho sinh viên toàn khoa.
– Hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại thi đua năm học 2019-2020.
5. Lãnh đạo đoàn thể:
Phối hợp với Tổ Công đoàn tiếp tục phát động công đoàn viên tham gia các hoạt động của cấp trên phát động.
Phối hợp với Tổ Công đoàn Tổ chức Hội Nghị Cán Bộ Công Chức trong đơn vị.
Tổ Công tổ chức các hoạt động quan tâm đến đời sống tinh thần cho CBGV trong khoa.
Chỉ đạo Đoàn khoa, Liên chi hội khoa trong công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho sinh viên trong khoa;
II. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 09:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
– Tiếp tục Tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
– Thực hiện công tác tuyên truyền ngày Quốc Khánh 2/9/2020.
– Tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCNVN (02/9/1945-01/9/2020);
– Tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020).
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Chỉ đạo công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị cho Đảng viên và quần chúng trong đơn vị;
– Chỉ đạo, giám sát các nhóm thực hiện nội dung báo cáo chuyên đề dự kiến vào tháng 11/2020.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành theo kế hoạch gồm:
1. Bùi Thị Nguyên Hảo
2. Nguyễn Thị Hồng
3. Đặng Thị Hòa
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
– Chỉ đạo các chương trình, giảng viên cùng tham gia đón tân sinh viên làm thủ tục nhập( học đợt 1 từ 4 đến 9/9/2020; đợt 2 từ 28/9 -3/10/2020)
– Chỉ đạo các chương trình, giảng viên, cố vấn học tập, Đoàn thanh niên, hội sinh viên xây dựng kế hoạch đón Tân sinh viên vào ngày 11/10/2020.
– Chỉ đạo các CTĐT xây dựng kế hoạch chuyên môn, kế hoạch NCKH năm học 2020-2021.
– Chỉ đạo Các chương trình thống kê phân công chuyên môn năm học 2020-2021;
– Chỉ đạo, giám sát hiệu quả công việc của các CTĐT, phát huy tính tích cực trong công tác chuyên môn, NCKH.
– Chỉ đạo chương trình GDH tiếp tục bổ sung minh chứng và viết báo cáo phục vụ kiểm định.
5. Lãnh đạo đoàn thể:
Phối hợp với Công đoàn tiếp tục phát động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn cấp trên.
Công Đoàn Khoa hoàn thành hồ sơ thi đua công Đoàn năm 2020.
Chỉ đạo Đoàn khoa, HSV tiếp tục nắm bắt tư tưởng chính trị, chấp hành nội quy học vụ của nhà trường.
Trên đây là Nghị quyết tháng 09/2020 của chi bộ, đề nghị các đảng viên theo trách nhiệm đã được phân công có kế hoạch tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
– ĐU Trường ĐH Thủ Dầu Một,
– Đảng viên,
– Lưu. TM. BAN CHI UỶ
BÍ THƯ

Đồng Văn Toàn