Họp chi bộ Khoa Ngữ văn Tháng 7 năm 2018

Lê Thị Kim Út đăng vào 03/07/2018 - 12:41
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Báo cáo Tháng 7 năm 2018
Ngày thực hiện 06/07/2018
Địa điểm Văn phòng khoa
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Tuyên truyền kỉ niệm các ngày lễ trong tháng 7:
Tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua triển khai chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh”.
Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (đ/c Ninh).
– Thực hiện công tác kiểm tra đảng viên chấp hành theo kế hoạch.
– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Hoàn chỉnh phân công CM năm học 2018 – 2019.
Hoàn thành hồ sơ thi đua khen thưởng năm học 2017 – 2018 và đăng ký thi đua năm học 2018 – 2019
Chuẩn bị các điều kiện để kiểm định ngành Sư phạm Ngữ văn.
Chuẩn bị chương trình đào tạo và lập kế hoạch giảng dạy lớp Liên thông Sư phạm Ngữ văn khóa 2018.
Lập kế hoạch học tập cho lớp cao học VHVN khóa 3 và 4.
Ôn tập thi tuyển sinh lớp Cao học khóa 5.