Họp chi bộ Khoa Ngữ văn tháng 5 năm 2018

Lê Thị Kim Út đăng vào 07/05/2018 - 22:13
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2018
Ngày thực hiện 10/05/2018
Địa điểm Văn phòng khoa
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ tháng 4/2018; phương hướng hoạt động chi bộ tháng 5/2018.
– Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong chi bộ (qua báo cáo sơ kết 2 năm).
– Thông qua kế hoạch kiểm tra giám sát 2018
– Hoàn tất hồ sơ để đảng ủy khối kiểm tra chi bộ
– Chi bộ thảo luận.
– Kiểm điểm đảng viên chấp hành tháng 5/2018: đ/c Hoàng Thị Thắm
– Chuẩn bị cho hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn trong nhà trường
– Chuẩn bị cho ngày hội SV nghiên cứu khoa học và ngày hội NCKH cho GV trẻ
– Hoàn tất việc đăng ký học kỳ III cho SV.
– Hoàn thành điểm học kỳ II
– Hoàn thành đề án mở mã ngành Van học và Ngôn ngữ học.