Họp chi bộ Khoa Ngữ văn tháng 4 năm 2018

Lê Thị Kim Út đăng vào 03/04/2018 - 14:47
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2018
Ngày thực hiện 05/04/2018
Địa điểm Văn phòng khoa
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Thu nộp đảng phí
– Thông tin thời sự tháng 3
– Thông qua Nghị quyết tháng 3:
+ Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 3/2018;
+ Đề ra phương hướng nhiệm vụ của chi bộ tháng 4/2018.
– Đảng viên đóng góp ý kiến hoàn thiện nghị quyết.
– Dự thảo kế hoạch tự kiểm tra 2018.
– Tổng hợp tình hình tham gia cuộc thi Người tốt quanh tôi.
– Bí thư kết luận.
– Chi bộ biểu quyết.