Họp chi bộ Khoa Ngữ văn tháng 3 năm 2018

Lê Thị Kim Út đăng vào 05/03/2018 - 16:08
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2018
Ngày thực hiện 06/03/2018
Địa điểm Văn phòng khoa
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Họp Chi bộ tháng 3
Thông qua báo cáo tháng 2 và phương hướng hoạt động tháng 3.
Đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 (theo công văn số 59-CV/ĐUT ngày 25/7/2017 của Đảng ủy Trường)
Lãnh đạo công tác đào tạo: hoàn tất chương trình đào tạo 3 ngành văn học, Ngôn ngữ học, Văn hóa học.
Chuẩn bị các nội dung liên quan đến hội thảo Dạy học Ngữ văn.
Tham gia giảng dạy các lớp bổ túc kiến thức cho khóa tuyển sinh Cao học văn học Việt năm 2018.
Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh năm 2018.