Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Tháng 2 năm 2021

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 01/03/2021 - 13:21
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2021
Ngày thực hiện 02/03/2021 08:30
Địa điểm Văn phòng khoa Ngoại ngữ
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Chi bộ khoa Ngoại ngữ họp nhằm tổng kết công tác tháng 1,2/2021
Bổ sung các nội dung còn thiếu trong danh mục các hoạt động chuyên môn và đoàn thể tháng 1,2
Thảo luật nghị quyết tháng 3/2021. Các đảng viên đóng góp ý kiến cho dự thảo nghị quyết tháng 3/2021.
Đ/c Hương tụ kiểm điểm việc sinh con thứ 3
Biểu quyết thông qua dự thaoar nghị quyết chi bộ khoa Ngoại ngữ tháng 3/2021