Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ tháng 11 năm 2017

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 05/11/2017 - 21:59
Người báo cáo NGUYỄN ÁNH NGỌC
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2017
Ngày thực hiện 06/11/2017
Địa điểm Văn phòng Khoa NN
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đánh giá công tác Chi bộ trong tháng 10/2017
– Những công tác của Chi bộ trong tháng 11/2017 về:
+ công tác giáo dục chính trị tư tưởng
+ Công tác xây dựng Đảng
+ Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên
+ Công tác KT-GS
+ Công tác chuyên môn
+ Công tác Đoàn thể
– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV ” Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập NQ và Qui định của Đảng”