Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ tháng 1 năm 2018

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 03/01/2018 - 22:46
Người báo cáo NGUYỄN ÁNH NGỌC
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2018
Ngày thực hiện 05/01/2018
Địa điểm Văn phòng Khoa NN
Số đảng viên 10
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Họp Chi bộ định kỳ tháng 01-02/ 2018: đánh giá công tác Đảng của chi bộ tháng 12/2017 và đề ra phương hướng hoạt động tháng 01-02 năm 2018
– Lấy phiếu tín nhiệm Bí thư chi bộ mới
– Chuyển sinh hoạt đảng cho đồng chí Nguyễn Ánh Ngọc và Tô Trung Nam