Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý IV năm 2020

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 30/11/2020 - 21:05
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2020
Ngày thực hiện 04/12/2020 08:30
Địa điểm văn phòng khoa NN
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Thông qua sơ kết công tác tháng 11/2020
Rút kinh nghiệm công tác kiểm định
Rút ra những bài học và những lý do dẫn đến một số thành công nhất định trong công tác kiểm định cũng như những hạn chế chần khắc phuc
Thảo luận phương hướng công tác tháng 12/2020
Biểu quyết thông qua nghị quyết tháng 12/2020