Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ quý iv năm 2017

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 03/12/2017 - 16:27
Người báo cáo Nguyễn Ánh Ngọc
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2017
Ngày thực hiện 07/12/2017
Địa điểm Văn phòng Khoa NN
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung + Họp Chi bộ tháng 12: Đánh giá công tác Chi bộ tháng 11 và phương hướng công tác Chi bộ tháng 12
+ Họp Đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 theo hướng dẫn của Đảng ủy trường:
-Thông qua báo cáo tổng kết công tác Đảng 2017 và phương hướng công tác Đảng 2018
– Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.Dựa vào biểu điểm chi bộ tự chấm điểm
– Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017 : Kiểm điểm tập thể cấp ủy- cá nhân
– Bỏ phiếu bình chọn ĐVĐTC- HTXSNV