Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý III năm 2021

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 05/05/2021 - 08:51
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý III năm 2021
Ngày thực hiện 07/05/2021 08:30
Địa điểm Văn phòng khoa Ngoại ngữ
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung NỘI DUNG CUỘC HỌP
Xem xét lại hoạt động chuyên môn và đoàn thể trong tháng 4.
Phát huy những điều làm được và rút kinh nghiệm những điều còn hạn chế
Nhác nhở việc hoàn tất các công tác học vụ liên quan đến kỳ thi HK 2
Đưa ra kế hoạch tháng 5, Thảo luận NQ, biểu quyết NQ chi bộ tháng 5/2021
Thông qua bản kiểm tra giám sát của ĐV dduowwcj phân công làm kiểm tra giám sát trong tháng 5