Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý II năm 2021

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 03/04/2021 - 09:57
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý II năm 2021
Ngày thực hiện 08/04/2021 08:30
Địa điểm Văn phòng khoa Ngoại ngữ
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Chi bộ thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác thực hiện chuyên môn, tư tưởng chính trị … của đảng viên và quần chúng trong khoa NN trong tháng 3/2021
Thông qua dự thảo nghị quyết chi bộ khoa Ngoại ngữ tháng 4/2021
Biểu quyết thông qua nghị quyết chi bộ khoa Ngoại ngữ tháng 4/2021
Nhắc nhở việc theo dõi và hướng dẫn các trường hợp đang tiến hành làm hồ sơ kết nạp đảng của sinh viên và giáo viên