Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý II năm 2019

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 04/04/2019 - 13:10
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý II năm 2019
Ngày thực hiện 05/04/2019 08:00
Địa điểm phòng họp 1
Số đảng viên 7
Có mặt 7
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Kiểm điểm công tác tháng 3 và phương hướng tháng 4
Thông qua nghị quyết chi bộ tháng 4
Rà soát lại việc theo dõi hướng dẫn quần chúng làm hồ sơ kết nạp Đảng
Nhắc nhở việc thực hiện các văn bản theo quy định và yêu cầu của đảng ủy
Biểu quyết nghị quyết tháng 4