Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý I năm 2021

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 07/01/2021 - 15:28
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý I năm 2021
Ngày thực hiện 11/01/2021 08:30
Địa điểm Văn phòng khoa Ngoại ngữ
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do không
Nội dung 1. Thông qua các hoạt động chuyên môn và các công tác khác của tháng 12. Rút kinh nghiệm những hạn chế và những mặt tồn tại của tháng 12/2020
2. Thảo luận vàThông qua nghị quyết chi bộ khoa Ngoiaj ngữ tháng 1,2/ 2021. Các phương hướng thực hiện. Các cá nhân phát biểu ý kiến
3. Biểu quyết thông qua nghị quyết