Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý I năm 2019

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 06/01/2019 - 14:54
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý I năm 2019
Ngày thực hiện 07/01/2019 14:00
Địa điểm phòng họp 1
Số đảng viên 6
Có mặt 6
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung 1. Thông qua dự thảo nghị quyết chi bộ khoa Ngoại ngữ tháng 1, 2/2019. Tóm tắt tình hình hoạt động của chi bộ và khoa trong tháng 12/2018 và định hường hoạt động tháng 1,2/2019
2. Thảo luận nghị quyết chi bộ
3. Thông qua kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên năm 2019
4. Biểu quyết các chỉ tiêu và mục tiêu của nghị quyết
5. Thông qua nghị quyết chi bộ tháng 1.2/2019