Họp chi bộ Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc Tháng 9 năm 2020

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 02/09/2020 - 11:06
Người báo cáo Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2020
Ngày thực hiện 03/09/2020 07:30
Địa điểm phòng họp 1
Số đảng viên 10
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do không
Nội dung ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ KHOA MỸ THUẬT – ÂM NHẠC
Số: … /NQ-CB Thủ Dầu Một, ngày … tháng…năm 20..
***
DỰ THẢO
BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 8 NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 9 NĂM 2020
I. Kết quả hoạt động tháng 08 năm 2020
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Chi Bộ triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có gắn với công tác chuyên môn, xây dựng kế hoạch “Làm theo Bác” và hướng dẫn đảng viên, viên chức viết cam kết thực hiện.
– Chi bộ chỉ đạo tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV trong cuộc họp Chi bộ tháng 8/2020 và trên website Khoa.
– Chi bộ lãnh đạo triển khai Quyết định số 01-QĐ/ĐUT về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp Hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một Khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định số 02-QĐ/ĐUT về việc ban hành Phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một Khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.
– Chi bộ chỉ đạo triển khai công văn số 4-CV/ĐUK về việc Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 8/2020.
– Chi bộ chỉ đạo thực hiện công văn số 60/TB- ĐHTDM về việc phân bổ chỉ tiêu cho các sinh viên chưa tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong các ngày 08-10/8/2020 do dịch bệnh Covid-19.
– Chi bộ chỉ đạo triển khai công văn số 26-QĐ/TU về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
– Chi bộ lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thủ Dầu Một lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.
– Tuyên truyền trên website chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 13/7-15/7/2020.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
– Cập nhật quy trình, thủ tục chuyển đảng chính thức đối với đảng viên dự bị: đồng chí Trần Duy Khương.
– Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Tổ chức Đảng.
– Chỉ đạo 02 đảng viên: đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngoan hướng dẫn quần chúng ưu tú Lê Thanh Bình viết Lý lịch người xin vào Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
– Kiểm tra, giám sát: Đồng chí Hồ Hữu Kiêm.
– Đồng chí Hồ Hữu Kiêm báo cáo làm theo lời Bác qua mẫu chuyện “Ba chiếc ba lô”.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ
– Chỉ đạo thực hiện công văn 3772/UBND-VX về việc thực hiện thông báo 272TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
– Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 51/KH-ĐHTDM ngày 19/8/2019 của Trường Đại học Thủ Dầu Một về việc khảo sát ý kiến của các bên liên quan năm học 2019 – 2020.
– Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 71/KH-ĐHTDM về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 59/TB-ĐHTDM về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu năm Năm học 2020-2021.
– Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 68/KH-HĐTS kế hoạch tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 và công văn số 1061/QĐ-HĐTS về việc thành lập các Ban phục vụ Hội đồng Tuyển sinh đại học năm học 2020.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 62/ĐHTDM-HĐTr về việc triển khai một số nhiệm vụ theo kết luận cuộc họp Lãnh đạo Trường.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 74/KH-HĐTS về việc làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên đại học chính quy khóa 2020.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 53/TB/ĐHTDM về việc tổ chức đào tạo văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh dành cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Chỉ đạo các Chương trình triển khai, thực hiện phân công chuyên môn và chuẩn bị hồ sơ giảng viên cho năm học mới 2020-2021.
– Chỉ đạo Các chương trình tham gia trực tuyển sinh tại Trung tâm tuyển sinh.
– Chỉ đạo các Chương trình tập trung thực hiện có hiệu quả hệ thống đánh giá năng lực thực hiện – KPIs.
– Tiếp tục chỉ đạo, giám sát công tác cố vấn học: hàng tháng CVHT và Chương trình báo cáo sĩ số sinh viên vắng về Khoa để theo dõi và ngăn chặn kịp thời trình trạng sinh viên vắng, bỏ học.
– Tiếp tục lãnh đạo triển khai tham dự cuộc thi “Thiết kế logo và Slogan về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020, giảng viên và sinh viên toàn Khoa tham gia.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng
a) Công đoàn khoa
– Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 72/KH-ĐHTDM về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2019-2020.
– Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền đến công đoàn viên và gia đình tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đeo khẩu trang nơi công cộng và thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn.
– Chi Bộ và Công đoàn Khoa nhắc nhở toàn thể giảng viên và đặc biệt là Đảng viên của Khoa về quê hay tham dự Hội thảo khu vực ngoài Tỉnh phải làm đơn xin phép và được kí duyệt của phòng Tổ chức. Phải tự giác khai báo và tự cách li nếu có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm Covid-19.
b) Đoàn thanh niên – Hội sinh viên
– Chỉ đạo BCH Đoàn khoa triển khai công văn số 62/TB-ĐHTDM về việc hoàn trả BHYT cho sinh viên khóa D19 năm học 2019-2020.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 286/QĐ- ĐHTDM về việc ban hành Quy định tổ chức các hoạt động ngoại khóa sinh viên.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 1185/QĐ-ĐHTDM về việc phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập năm học 2019-2020.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 377/ĐHTDM-CTSV về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2020-2021.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Chi bộ chỉ đạo thực hiện công văn số 20/QĐ-HĐTr về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lượt phát triển Trường Đại học Thủ Dầu Một đến năm 2030.
– Chi bộ chỉ đạo triển khai công văn số 58/TB-ĐHTDM về việc thu học phí năm học 2020 – 2021.
– Chi bộ chỉ đạo thực hiện công văn số 60/TB- ĐHTDM về việc phân bổ chỉ tiêu cho các sinh viên chưa tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong các ngày 08-10/8/2020 do dịch bệnh Covid-19.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
– Cập nhật quy trình, thủ tục chuyển đảng chính thức đối với đảng viên dự bị: đồng chí Trần Duy Khương.
– Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Tổ chức Đảng.
– Chỉ đạo 02 đảng viên: đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngoan hướng dẫn quần chúng ưu tú Lê Thanh Bình viết Lý lịch người xin vào Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
– Kiểm tra, giám sát: đồng chí Lê Thị Ninh và đồng chí Phạm Tấn Phước.
– Chỉ đạo đồng chí Lê Thị Ninh và đồng chí Phạm Tấn Phước báo cáo làm theo lời Bác có gắn với chuyên môn hoặc thực hiện tuyên truyền một tấm gương điển hình về phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ
– Chỉ đạo thực hiện công văn 3772/UBND-VX về việc thực hiện thông báo 272TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 63/TB-HĐTS về việc làm thủ tục nhập học đại học chính quy năm 2020 (dành cho phương thức Xét học bạ và Tuyển thẳng học sinh giỏi).
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 74/KH-HĐTS về việc làm thủ tục cho tân sinh viên đại học chính quy khóa 2020.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng
a) Công đoàn khoa
– Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền đến công đoàn viên và gia đình tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đeo khẩu trang nơi công cộng và thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn.
– Chi Bộ và Công đoàn Khoa nhắc nhở toàn thể giảng viên và đặc biệt là Đảng viên của Khoa về quê hay tham dự Hội thảo khu vực ngoài Tỉnh phải làm đơn xin phép và được kí duyệt của phòng Tổ chức. Phải tự giác khai báo và tự cách li nếu có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm covid-19.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên
– Chỉ đạo BCH Đoàn khoa tiếp tục triển khai công văn số 62/TB-ĐHTDM về việc hoàn trả BHYT cho sinh viên khóa D19 năm học 2019-2020.
– Tiếp tục chỉ đạo BCH Đoàn khoa triển khai đến đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động do Nhà trường phân công.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày hội liên kết sinh viên khoa Kiến trúc – Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc (dự kiến tháng 10/2020), tất cả sinh viên hai Khoa tham gia.
Trên đây là Báo cáo công tác tháng 8/200 và phương tháng hoạt động tháng 9/2020 của Chi bộ khoa Mỹ thuật – Âm nhạc, đề nghị các đảng viên theo trách nhiệm đã được phân công có kế hoạch tổ chức thực hiện.
Nơi nhận:
– Đảng ủy trường (để báo cáo); T/M CHI BỘ
– Lưu: VT- Chi bộ. BÍ THƯ