Họp chi bộ Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc Tháng 12 năm 2020

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 10/12/2020 - 12:18
Người báo cáo Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2020
Ngày thực hiện 07/12/2020 09:00
Địa điểm phòng họp 1
Số đảng viên 13
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do không
Nội dung BÁO CÁO
Tổng kết xây dựng đảng năm 2020
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020
I. Đặc điểm tình hình
1. Tình hình chung
Chi bộ Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc được thành lập theo Quyết định số 147-QĐ/ĐUT ngày 02 tháng 3 năm 2020, thực hiện dưới sự chỉ đạo lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Tổng số Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ là 14 đảng viên .
Trong đó :
Đảng viên chính thức là: 13.
Đảng viên dự bị là: 0.
Đảng viên Nữ là: 05.
Đảng viên chuyển đi: 0.
Đảng viên chuyển đến: 03.
Về trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên :
Đảng viên có trình độ Thạc sĩ: 13 trong đó 03 NCS.
Đảng viên có tham gia tôn giáo: 0.
2. Thuận lợi
– Chi bộ luôn được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một. Đảng viên trong Chi bộ có tinh thần đoàn kết và nhất trí cao trong mọi hoạt động. Nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được phát huy trong mọi hoạt động của Chi bộ và đơn vị. Điều đó tạo nên sức mạnh của tập thể Chi bộ và toàn đơn vị.
– Đội ngũ đoàn kết có tinh thần tự giác cao, ý thức trách nhiệm trong công tác.
– Trình độ chuyên môn của đảng viên, giảng viên đã được chuẩn hoá và nâng cao.
– Đội ngũ ổn định, nhiều đảng viên có trình độ chuyên môn vững, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, mạnh dạn sáng tạo trong tìm tòi nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng trong giảng dạy và giáo dục.
– Cơ sở vật chất và trang thiết bị tương đối đầy đủ cho dạy và học.
3. Khó khăn
– Một số chương trình đào tạo mới mở mã ngành trong tháng 05 năm 2020 nên công tác tuyển sinh còn hạn chế.
– Sinh viên năm nhất chưa làm quen với môi trường mới, chư¬a tích cực tự giác trong học tập.
– Tình hình dịch bệnh Covid-2019 diễn biến phức tạp làm khó khăn trong công tác giảng dạy và các hoạt động của Khoa.
II. Công tác xây dựng đảng
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
1.1. Lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục
– Công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên: Khi có chỉ đạo của Đảng ủy Trường, Chi bộ phổ biến, triển khai kịp thời đến từng đảng viên, viên chức thông qua email, thông qua các cuộc họp và sinh hoạt Chi bộ, đơn vị. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng, Chi bộ trực tiếp nhắc lại các văn bản đã được thông tin đến đảng viên để quán triệt, thống nhất thực hiện. Trên tinh thần và phương pháp làm việc đó, Chi bộ đã triển khai 100% các văn bản, chỉ thị của cấp trên và được toàn thể đảng viên trong Chi bộ tiếp thu nghiêm túc.
– Tất cả đảng viên và quần chúng trong Chi bộ đều đã tham gia các lớp cập nhật kiến thức về lý luận chính trị và quốc phòng – an ninh theo quy định của Đảng.
– Hàng tháng, thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, Bí thư chi bộ luôn quan tâm, nhắc nhở và quán triệt tình hình hoạt động và tư tưởng của từng đảng viên, kiểm điểm công tác tư tưởng của đảng viên thường xuyên. Trên cơ sở đó, Chi bộ định hướng công tác tư tưởng cho toàn thể đảng viên, viên chức về những hoạt động cụ thể trong tháng. Đó được xem là một khâu bắt buộc trong sinh hoạt Chi bộ Khoa.
– Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bộ máy của Chi bộ và đơn vị được sắp xếp tinh gọn tối đa, nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả công tác. Toàn đơn vị chi có 1 Phó Trưởng đơn vị. 03 Chương trình chỉ có 02 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc, riêng Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật do Phó Trưởng Khoa kiêm nhiệm. Chi bộ hiện tại chỉ có Bí thư, không có Chi ủy. Cán bộ, đảng viên và viên chức trong toàn đơn vị đều cảm thấy thoải mái và chung tay thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1.2. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW và Nghị quyết TW4 (khóa XII)
– Tất cả đảng viên và viên chức trong đơn vị được học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhờ đó, nội dung của chuyên đề được chuyển tải phù hợp với điều kiện của Đảng bộ và tăng tính hiệu quả trong việc tiếp thu. Chuyên đề học tập và làm theo Bác còn được lồng ghép vào nội dung sinh hoạt các chuyên đề trong năm của Chi bộ.
– Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW:
Chi bộ đã quán triệt và triển khai trong toàn đơn vị tích cực nghiên cứu, học tập từ ngày thành lập Chi bộ vào tháng 3 năm 2020 đến nay bằng những việc làm cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn. Đây là cơ sở để Chi bộ kiểm điểm đảng viên chấp hành, nhận xét và phân loại chất lượng đảng viên hàng năm.
Sau khi quan triệt Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn đơn vị, 100% cán bộ, đảng viên và viên chức đã viết thu hoạch, có bản đăng ký thực hiện. Chi bộ và Bí thư chi bộ có kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để định hướng lãnh đạo toàn đơn vị trong năm vừa qua. Kết quả: Chi bộ là một trong những đơn vị tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một.
100% đảng viên trong Chi bộ đã cam kết phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng hàng năm. Cho đến nay, tất cả đảng viên đã thực hiện được những điều đã cam kết, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên thể hiện rất rõ trong mọi hoạt động của đơn vị.
– Kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII): Tất cả đảng viên trong Chi bộ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức – lối sống, không có “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
2.1. Công tác tổ chức, cán bộ
– Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Trường, Chi bộ đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2023 đúng quy định. Sau Đại hội, Chi bộ đã từng bước hoàn thiện các quy chế, quy định làm việc tại cơ sở hoạt động.
– Chi bộ thường xuyên triển khai các văn bản chỉ thị của cấp trên về công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị. Trên cơ sở sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường, Bí thư, trưởng đơn vị đã xây dựng các văn bản tham mưu cho Lãnh đạo Trường về công tác tổ chức, quản lý và hoạt động của đơn vị như: Quy chế hoạt động của Khoa, các quy trình tiếp nhận và giải quyết công việc liên quan đến sinh viên, kế hoạch khảo thí của Khoa, ổn định công tác tổ chức công đoàn…
– Công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị được Chi bộ và Lãnh đạo đơn vị bố trí, sắp xếp một cách khoa học, tránh chồng chéo giữa các bộ phận và tránh lãng phí thời gian, nhân sự theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Kế hoạch số 43, Quyết định 711 của Tỉnh ủy Bình Dương.
– Đánh giá kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ:
Trong năm 2020, Chi bộ đã xây dựng: Kế hoạch kiểm tra, giám sát, kế hoạch sinh hoạt chuyên đề làm theo lời Bác và kế hoạch phát triển đảng viên mới. Các kế hoạch đó đều được thực hiện đúng tiến độ, đầy đủ và đã hoàn thành tốt.
Thông qua những buổi sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, Bí thư và Chi bộ cùng thảo luận, nhận xét đánh giá những mặt làm được và chưa làm được của tập thể và cá nhân. Tuyên dương đảng viên làm tốt và góp ý cho đảng viên chưa thực hiện tốt. Khi đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng quý và tháng, từng đảng viên có dịp nhìn nhận lại những việc mình đã làm, nhìn lại cách cư xử, giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tự rút ra bài học cần thiết.
Trong năm, Chi bộ tiến hành sinh hoạt định kỳ được 10/10 buổi (do Chi bộ thành lập tháng 3 năm 2020), đạt 100% biểu quyết đồng thuận dự thảo và ban hành nghị quyết. Trong thời gian dịch Covid-19 Chi bộ đã duy trì việc sinh hoạt định kỳ thống qua hệ thống Microssoft Teams.
Chi bộ thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt hoc thuật của các chương trình. Các buổi sinh hoạt có mặt đầy đủ đảng viên trong Chi bộ. Kết quả: đạt 100% kế hoạch đề ra.
– Kết quả phân loại Chi bộ: Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.
2.2. Công tác đảng viên
– Trong hoạt động và sinh hoạt của Chi bộ, tất cả đảng viên thực hiện tốt tính tiên phong, gương mẫu và cam kết thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hành tốt tiết kiệm, chống lãng phí.
– 100% đảng viên đều tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú, 100% đảng viên được chi ủy nơi cư trú đánh giá tốt (nêu gương tốt về chính trị – tư tưởng, đạo đức, lói sống; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; thường xuyên, tích cực tham gia các cuộc họp, sinh hoạt; tham gia đầy đủ các cuộc họp công dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền).
– Kết quả xếp loại đảng viên: 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 10 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
– Sau Đại hội, Chi bộ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020. Chi bộ đã thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát với kết quả cụ thể:
TT Đảng viên Thời gian Nội dung
1 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Tháng 4/2020 – Thực hiện quy trình công tác, phối hợp xử lý công việc hành chính văn phòng.
– Thực hiện tiên phong, gương mẫu trong công tác xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.
– Cam kết phấn đấu, rèn luyện năm 2020.
2 Nguyễn Thị Lưu An Tháng 5/2020 – Thực hiện tiên phong, gương mẫu trong công tác xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.
– Cam kết phấn đấu, rèn luyện năm 2020.
3 Nguyễn Thị Kim Phượng Tháng 6/2020 – Thực hiện tiên phong, gương mẫu trong công tác xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.
– Cam kết phấn đấu, rèn luyện năm 2020.
4 Nguyễn Thị Kim Ngoan
Nguyễn Đình Kỳ Tháng 7/2020 – Tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của cá nhân được phân công, trong công tác xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.
– Cam kết phấn đấu, rèn luyện năm 2020.
5 Hồ Hữu Kiêm
Nguyễn Trung Ngọc Tháng 8/2020
6 Phạm Tấn Phước
Lê Thị Ninh Tháng 11/2020 – Tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của cá nhân được phân công, trong công tác xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.
– Cam kết phấn đấu, rèn luyện năm 2020.
7 Trần Duy Khương Tháng 10/2020 – Tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của cá nhân được phân công, trong công tác xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.
– Cam kết phấn đấu, rèn luyện năm 2020.
Chi bộ thực hiện giám sát đối với tất cả đảng viên thông qua sinh hoạt định kỳ với nội dung:
– Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;
– Việc thực hiện Quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020, Bộ Chính trị (khóa VIII), về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú;
– Việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các kế hoạch, chương trình của Đảng ủy cấp trên tại đơn vị; thực hiện các quy định, quy chế của Trung ương về quy chế làm việc; thực hiện trách nhiệm nêu gương, giữ gìn đạo đức, lối sống của người cán bộ đảng viên, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
4. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng
– Kết quả lãnh đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng: Tốt
– Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong đơn vị: Tốt.
5. Lãnh đạo thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ
Chi bộ và đơn vị triển khai, thực hiện tốt quy chế dân chủ.
6. Lãnh đạo hoạt động Tổ Công đoàn
Chi bộ phân công đảng viên phụ trách Tổ công đoàn. Hàng tháng, Chi bộ có nghị quyết lãnh đạo hoạt động Tổ Công đoàn hết sức cụ thể, phù hợp với điều kiện của đơn vị và bảo đảm thực hiện tốt các phong trào do Công đoàn Trường phát động.
Kết quả đánh giá, xếp loại: Tất cả đoàn viên trong đơn vị đều được xếp loại xuất sắc. Tổ Công đoàn đực xếp loại là Tổ công đoàn xuất sắc và được Công đoàn Trường tặng giấy khen.
7. Công tác khác
– Công tác tài chính Đảng: Thu và nộp đảng phí theo đúng quy định, kịp thời, công khai và sử dụng phần kinh phí được trích lại cho các hoạt động chung của Chi bộ hết sức tiết kiệm.
– Thực hiện chế độ báo cáo và cung cấp thông tin đối với cấp trên: kịp thời chính xác, chất lượng cao.
– Công tác cải cách hành chính trong Đảng: Chi bộ trao đổi thông tin về các nghị quyết họp Chi bộ, thông tin tuyên truyền đảng viên, lấy ý kiến đảng viên… thông qua hệ thống thông tin điện tử nhanh, hiệu quả cao.
III. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Chi bộ phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khoa. Ngay từ đầu năm học, Chi bộ và Lãnh đạo đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và các kế hoạch cụ thể trên từng lĩnh vực: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên đề, thực tế chuyên môn, hoạt động khác…
– Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020. Hội nghị đã tập trung thảo luận về định hướng chiến lược phát triển của nhà trường, đơn vị; các giải pháp để thực hiện tốt phong trào thi đua trong nhà trường.
Trong đơn vị, mọi thông tin cần thiết đều được phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên và viên chức. Định hướng phát triển, kế hoạch công tác, chương trình hoạt động trong Chi bộ, đơn vị đều được xây dựng trên cơ sở trao đổi, thảo luận và thống nhất của tập thể.
Cán bộ, đảng viên và viên chức trẻ trong đơn vị tham gia huấn luyện kiến thức, kỹ năng về dân quân tự vệ theo quy định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và yêu cầu của nhà trường. Đơn vị thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong việc giữ gìn trật tự và an toàn trong nhà Trường.
Năm học 2019 – 2020, Khoa có 03 viên chức được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở và 18 viên chức là Lao động tiên tiến; 1 viên chức không đạt danh hiệu.
IV. Đánh giá chung
1. Ưu điểm và nguyên nhân
Tập thể Chi bộ và đơn vị luôn đoàn kết, nhất trí cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được nhà Trường phân công.
Nguyên nhân: Chi bộ và lãnh đạo đơn vị duy trì tốt việc sinh hoạt, thông tin, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động.
2. Hạn chế và nguyên nhân: Không có.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

I. Dự đoán tình hình
1) Theo kế hoạch phân công chuyên môn từ các Chương trình năm học 2020 – 2021 có một số giảng viên không đủ giờ theo quy định của Trường đối với từng viên chức. Do đó, Chi bộ đã định hướng lãnh đạo các Chương trình đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học thay thế hoạt động giảng dạy.
2) Kể từ học kỳ II, năm học 2020 – 2021, nhà trường đẩy mạnh hoạt động giảng dạy trực tuyến. Vì vậy, Chi bộ tập trung lãnh đạo các chương trình và một số viên chức trong các chương trình khác tiên phong thực hiện định hướng giảng dạy Elearning của nhà trường.
II. Công tác xây dựng đảng
1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
– Quán triệt đầy đủ các văn bản, nghị quyết của Đảng ủy, Lãnh đạo nhà Trường đến toàn bộ đảng viên trong Chi bộ kịp thời, đầy đủ.
– Quán triệt đảng viên tham gia đầy đủ các buổi học tập nghị quyết, chính trị theo kế hoạch hoạt động của Trường.
– Lãnh đạo toàn thể đảng viên, viên chức tham gia đầy đủ các cuộc thi, làm các bài thu hoạch chính trị theo yêu cầu của Đảng ủy và Công đoàn Trường.
– Lãnh đạo việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
– Lãnh đạo tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, học tập và thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW và Nghị quyết TW4 (khóa XII).
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên: Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức đơn vị. Chú trọng bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển Đảng theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra.
3. Công tác kiểm tra, giám sát: Chi bộ xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch tự kiểm tra, giám sát tại đơn vị.
4. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng: Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng tại đơn vị.
5. Lãnh đạo công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ: Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và tích cực thực hiện công tác dân vận theo chức trách của viên chức.
6. Hoạt động các đoàn thể: Lãnh đạo Tổ Công đoàn động viên đoàn viên thực hiện đầy đủ các chủ trương, các phong trào trong nhà trường. Phấn đấu xây dựng Tổ Công đoàn vững mạnh, xuất sắc.
III. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do nhà trường phân công. Đẩy mạnh giảng dạy trực tuyến các học phần lý luận chính trị và các học phần khác.
– Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị, đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động khoa học – công nghệ để thay thế hoạt động giảng dạy trong điều kiện chuyển đổi mô hình đào tạo đại học chính quy 2 giai đoạn.
IV. Chỉ tiêu phấn đấu của Chi bộ năm 2020
1. Số lượng đảng viên được kết nạp trong năm: 01.
2. Số lượng quần chúng tham gia học lớp đối tượng kết nạp Đảng: 02.
3. Số lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 100%
4. Đơn vị phấn đấu đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến
5. Chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
V. Những giải pháp chủ yếu
1. Đoàn kết, thống nhất từ Chi bộ, lãnh đạo đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị;
2. Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của Chi bộ và đơn vị, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình;
3. Chủ động nắm bắt thông tin và đẩy mạnh công tác tư tưởng trong Chi bộ và đơn vị; ban hành kịp thời các kế hoạch, nghị quyết của Chi bộ để lãnh đạo thực hiện mọi nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong đơn vị một cách nhanh chóng./.