Họp chi bộ Khoa lý luận chính trị tháng 9 năm 2017

Phan Thanh Bằng đăng vào 19/09/2017 - 08:39
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2017
Ngày thực hiện 20/09/2017
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Đánh giá việc lãnh đao đơn vị của Chi bộ trong tháng 8/2017; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2) Định hướng việc lãnh đạo đơn vị trong thời gian tới:
– Hoàn tất môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh (tổ chức kiểm tra, đanh giá kết quả học tập của sinh viên);
– Tiếp tục việc giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của CNML, môn Logic học đại cương;
– Thực hiện việc nghiên cứu khoa học.
3) Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Nguyễn Lê Khôi và Trịnh Văn Thoại.