Họp chi bộ Khoa lý luận chính trị tháng 8 năm 2017

Phan Thanh Bằng đăng vào 11/08/2017 - 12:07
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2017
Ngày thực hiện 11/08/2017
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Đánh giá kết quả lãnh đạo đơn vị trong tháng 6 và tháng 7/2017 của Chi bộ;
2) Đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, quy định, các văn bản chỉ đạo của cán bộ, đảng viên trong đơn vị tỏng thời gian qua; việc Đại hội chi bộ; Hội nghị tổ công đoàn;
3) Thông qua nghị quyết thang 8/2017:
– Thực hiện giảng dạy hòa hợp tích cực;
– Thực hiện tốt chiến lược phát triển của nhà trường, cụ thể là các mục tiêu của năm học 2017-2018;
4) Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Trần Trung Chung; Đinh Thị Hoa.