Họp chi bộ Khoa lý luận chính trị tháng 12 năm 2016

Phan Thanh Bằng đăng vào 29/11/2016 - 18:42
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2016
Ngày thực hiện 30/11/2016
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Thông qua Nghị quyết của Chi bộ tháng 12/2016;
2) Rà soát toàn bộ hồ sơ để báo cáo Đảng ủy nhà trường;
3) Bổ sung việc kiểm điểm đảng viên và Chi bộ năm 2016, nhấn mạnh tự phê bình và phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.