Họp chi bộ Khoa lý luận chính trị tháng 11 năm 2016

Phan Thanh Bằng đăng vào 10/11/2016 - 09:00
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2016
Ngày thực hiện 10/11/2016
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Thông qua Nghị quyết tháng 11/2016
2) Kiểm điểm đảng viên chấp hành đối với 02 đ/c: Trịnh Văn Thoại và Đinh Thị Hoa
3) Thông báo kết kiểm tra Chi bộ của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trong tháng 10/2016
4) Thông qua Báo cáo tự kiểm tra năm 2016
5) Đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2016.
6) Rà soát, bổ sung toàn bộ hồ sơ đảng viên, đảng viên 76.