Họp chi bộ Khoa lý luận chính trị quý iii năm 2016

Phan Thanh Bằng đăng vào 16/08/2016 - 09:45
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý III năm 2016
Ngày thực hiện 18/08/2016
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 8
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không có.
Nội dung 1) Sinh hoạt thường kỳ;
2) Sinh hoạt chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát;
3) Thông qua Chương trình hành động của Chi bộ về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;
4) Kiểm điểm đảng viên chấp hành
5) Xét hồ sơ phát triển đảng viên mới của quần chúng Bùi Sỹ Vương.