Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 3 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 08/03/2019 - 07:22
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2019
Ngày thực hiện 08/03/2019 08:30
Địa điểm Văn phòng khoa KTCN
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 01 và 02 năm 2019
– Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 3 năm 2018.
– Tuyên truyền chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Chấp hành TW về việc Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và một số Đảng văn khác.