Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tháng 3 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 15/03/2018 - 16:29
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2018
Ngày thực hiện 15/03/2018
Địa điểm Văn phòng khoa Kỹ thuật Công nghệ
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thu nộp đảng phí
– Thông tin thời sự tháng 3
– Thông qua Nghị quyết tháng 3:
+ Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 1,2/2018;
+ Đề ra phương hướng nhiệm vụ của chi bộ tháng 3/2018.
– Đảng viên đóng góp ý kiến hoàn thiện nghị quyết.
– Đảng viên thực hiện tự kiểm tra theo kế hoạch đã phân công.
– Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
– Bí thư kết luận.
– Chi bộ biểu quyết.