Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 11 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 05/11/2018 - 14:04
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2018
Ngày thực hiện 06/11/2018 14:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 10 năm 2018
– Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 11 năm 2018.
– Đảng viên tự kiểm tra và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
– Tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Thị Thủy