Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 1 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 14/01/2019 - 08:31
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2019
Ngày thực hiện 17/01/2019 14:00
Địa điểm Văn phòng khoa KTCN
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 12 năm 2019
– Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 01 năm 2019.
– Tổ chức quán triệt học tập nội dung nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XII của Đảng.