Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 12 năm 2021

Lê Đình Phú đăng vào 06/01/2022 - 16:57
Người báo cáo Lê Đình Phú
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2021
Ngày thực hiện 07/01/2022 13:30
Địa điểm Phòng khách 1
Số đảng viên 25
Có mặt 25
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thời gian: 13h30, ngày 07 tháng 1 năm 2022
– Địa điểm: Phòng khách 1
MS team. Teamcode: a3grk1h
– Chủ trì: Đồng chí Lê Đình Phú – Bí thư chi bộ
– Thư ký: Đồng chí Nguyễn Hoàng Như Mai

Stt Nội dung Đảng viên phụ trách
1 Lễ kết nạp Đảng viên: Q/c Trần Thị Cẩm Vân Đ/c Lê Đình Phú
2 Kể chuyện Bác Hồ Đ/c Lê Thị Mỹ Hương
3 Báo cáo tình hình hoạt động tháng 11/2021 Đ/c Trần Thị Thanh Hằng
4 Phương hướng hoạt động tháng 12/2021 Đ/c Lê Đình Phú
5 Thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung trên Toàn thể Đảng viên Chi bộ
6 Kết luận buổi họp, Thông qua nghị quyết Đ/c Lê Đình Phú