Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 12 năm 2020

Lê Đình Phú đăng vào 07/12/2020 - 11:12
Người báo cáo Lê Đình Phú
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2020
Ngày thực hiện 08/12/2020 07:30
Địa điểm Phòng họp
Số đảng viên 29
Có mặt 29
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Kết nạp Đảng cho quần chúng Trần Thành Hạnh và Phan Tấn Lực
Báo cáo thực hiện Nghị quyết tháng 11. Phương hướng hoạt động tháng 12.2020
Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên
Thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung trên
Kết luận buổi họp, Thông qua nghị quyết