Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 1 năm 2021

Lê Đình Phú đăng vào 07/01/2021 - 08:10
Người báo cáo Lê Đình Phú
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2021
Ngày thực hiện 07/01/2021 14:00
Địa điểm Phòng I1.105
Số đảng viên 29
Có mặt 29
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Đóng đảng phí
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 12/2020
Phương hướng hoạt động tháng 1/2021
Triển khai văn bản đến toàn thể chi bộ khoa Kinh tế
Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung trên
Kết luận buổi họp, Thông qua nghị quyết