Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 1 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 02/01/2019 - 15:24
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2019
Ngày thực hiện 02/01/2019 08:30
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 22
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do 1. Trần Tấn Hùng – Về quê với gia đình.
2. Nguyễn Hoàng Như Mai – Nghỉ thai sản.
3. Lê Hướng Dương – Bận việc gia đình.
4. Nguyễn Thanh Hùng – Bận việc gia đình.
5. Phạm Thị Thanh Thủy– Bận việc gia đình.
6. Nguyễn Vương Thành Long – Bận việc gia đình.
Nội dung – Kết nạp Đảng quần chúng Thanh An
– Đóng Đảng phí cho đ/c Trúc Quy
– Báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế
– Báo cáo tình hình Khoa Kinh tế tháng 11 và phương hướng tháng 12/2018.
– Thảo luận đóng góp ý kiến: toàn thể Đảng viên Chi bộ